http://prod.authoring.apac.denon.com/kr/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=71DL-103_JP#EL_DL-103_D.png

 

 

DL-103DL-103http://prod.authoring.apac.denon.com/kr/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=71데논 오리지날 무빙 코일 스테레오 카트리지로서 탁월한 안정성을 제공합니다.Active249,0001

 

 

DL-103http://prod.authoring.apac.denon.com/kr/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=71<div class="ExternalClassD2F5F709989E4C8F8CA9A05CFBDAEB29"> <div class="section" id="div_features"> <div class="wrapInner"><div class="row- marB30"><div class="col_3 M_50 MS_100"><div class="lH24"><p>Denon의 클래식 카트리지인 DL-103은 수십 년 동안 업계 표준이 되었습니다. 많은 Hi-Fi 시스템에서 매끄러운 응답을 제공하는 DL-103은 만족스러운 사운드를 제공하며 오디오 성능의 풀 디테일을 구현합니다.</p></div></div><div class="col_3 right M_50 M_imgFull M_center MS_100"> <img src="http://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/ApacProdDesc/Kr/L_DL-103_D.png" alt="" /> </div></div></div></div></div>False