http://prod.authoring.apac.denon.com/kr/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=712CEOLN10#screen04_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_1_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_2_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_3_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_4_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_5_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_6_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_7_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_8_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_9_eu.png|Gallery_CEOLN10_10_eu.jpg|Gallery_CEOLN10_11_eu.jpg|scene_01_format_eu.jpg|scene_02_format_eu.jpg

 

 

CEOL N10CEOL N10http://prod.authoring.apac.denon.com/kr/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=712미니멀리즘 스타일로 탁월한 사운드를 즐길 수 있습니다. HEOS 음악 스트리밍 및 Bluetooth®가 지원되는 Denon CEOL-N10 Hi-Fi 네트워크 CD 리시버는 모든 음악적 열망에 완벽하게 부합하는 초소형 스테레오입니다.Active799,0001<div class="ExternalClass7B4F98761E3347F1A9C14BAD64522227"> </div>

marT20
리뷰

 

 

CEOL N10http://prod.authoring.apac.denon.com/kr/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=712<div class="ExternalClassDA399D69432A4466BBC911BE84BD1597"><div class="fixBg" data-src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/bg_CEOL_insitu_eu.jpg" data-min="600"><div class="textBox posL"><h2>모든 기능을 갖춘<br> 완벽한 제품</h2><p>Denon CEOL-N10을 통해 재현할 수 있는 사운드는 무한합니다. 즐겨듣는 CD를 감상하고, Spotify, Deezer Premium, Tidal을 통해 재생 목록을 스트리밍하며, Bluetooth®나 네트워크를 사용하여 HEOS 기술이 내장되어 있는 멀티룸으로 이동할 수 있습니다. 인터넷 라디오와 AirPlay2도 즐길 수 있습니다. 이 외에도 CEOL에서 제공하는 수많은 획기적인 기능을 이용할 수 있습니다.</p></div></div><ul class="sliderWrapper"> <a class="prev"></a><a class="next"></a><aside class="pagination"></aside> <li> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/sliderSetup01_eu.jpg" alt="" /> <div class="textBox"><h2>탁월한 사운드 설계</h2><p>CEOL-N10은 선명하고 정확한 사운드를 재현하기 위해 완벽하게 재설계된 양방향 스피커 구성을 사용하여 최적의 사운드 성능을 선사합니다. 따라서 모든 악기 소리를 애호가급 음질로 명확하게 들을 수 있습니다.</p></div></li><li> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/sliderSetup02_eu.jpg" alt="" /> <div class="textBox"><h2>직관적인 터치 패널</h2><p>CEOL-N10 디자인의 핵심 요소는 상단에 있는 새로운 터치 키입니다. 이 키는 빛에도 즉각 반응합니다. 휴대폰 화면에서 이미 접해본 바와 같이 이 네트워크-리시버는 이중 긁힘 방지 표면을 특징으로 하여 탁월한 터치감을 선사합니다.</p></div></li><li> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/sliderSetup03_eu.jpg" alt="" /> <div class="textBox"><h2>원활한 연결</h2><p>모든 음악을 손쉽게 감상할 수 있습니다. HEOS, AirPlay2 또는 Bluetooth®를 사용하여 Wi-Fi를 통해 즐겨듣는 음원에 연결할 수 있습니다. 100년이 넘는 오디오 전문 기술로 구현된 Denon CEOL-N10은 어떤 방식으로 듣던 고음질 사운드를 제공합니다.</p> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/HEOSlogo.png" alt="" style="width:150px;height:50px;float:left;margin-top:10px;margin-right:25px;margin-left:20px;" /> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/wifilogo2.jpg" alt="" style="width:120px;height:50px;float:left;margin-top:10px;margin-right:25px;margin-left:20px;" /> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/Bluetooth_Logo.png" alt="" style="width:150px;height:50px;float:left;margin-top:10px;margin-right:25px;margin-left:20px;" /> <img src="http://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/apple_airplay.png" alt="" style="width:150px;height:50px;float:left;margin-top:10px;margin-right:25px;margin-left:20px;" /> </div></li><li> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/sliderSetup04_eu.jpg" alt="" /> <div class="textBox"><h2>TV 사운드 향상</h2><p>TV에서도 CEOL-N10 HiFi 미니 시스템의 사운드를 즐길 수 있습니다. 두 개의 광 입력과 TV 원격 학습 기능을 통해 블록버스터 영화를 감상하거나 게임을 즐길 때 탁월한 오디오 품질을 재현할 수 있습니다.</p></div></li><li> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/sliderSetup05_eu.jpg" alt="" /> <div class="textBox"><h2>최소한의 공간</h2><p>시장에서 가장 섬세한 미니 시스템 중 하나인 CEOL-N10은 웅장한 사운드를 세련된 초소형 디자인에 담고 있습니다. 또한 집안 어느 곳에나 자연스럽게 어울리면서 아름다운 사운드를 제공하도록 설계되었습니다. </p></div></li><li> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/sliderSetup06_eu.jpg" alt="" /> <div class="textBox"><h2>CEOL에서 수많은 획기적인 기능 이용</h2><p>원하는 음악을 자유롭게 즐길 수 있는 HEOS 멀티룸 제품입니다. TV 사운드를 향상시킬 수 있고 CD 플레이어로도 사용할 수 있습니다. CEOL은 사용자가 원하는 바에 따라 다양한 즐거움을 선사합니다. 원하는 기능을 선택하세요.</p></div></li></ul><div class="wrapInner70 secPadTB120"><div class="row-"><div class="col-sm-5 posStatic"><div class="posVert"><h2 class="h2 em padB10">놀라운 HEOS 환경.</h2><p class="em">집안의 모든 방을 HEOS 사운드로 채울 수 있습니다. 홈 네트워크로 여러 HEOS 호환 장치와 스피커를 연결하여 집안 어디서나 같은 노래를 감상할 수도 있습니다. HEOS만 있으면 멀티룸이 멀티 옵션이 됩니다. 직관적인 HEOS 앱을 통해 간단하게 조작할 수 있습니다. </p></div></div><div class="col-sm-6 col-sm-offset-1"> <img src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/heos_room_eu.jpg" alt="" />  </div></div></div><div class="fixBg" data-src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/design_closeup_eu.jpg" data-min="600"><div class="textBox"><h2>우아한 미니멀리즘</h2><p>CEOL-N10은 초소형 디자인으로 스타일을 완성시켜 줍니다. 아름다운 디자인의 Denon 미니 시스템은 검정색, 흰색, 회색으로 제공되며 고급스러운 매트 마감으로 처리되었습니다. 정교한 산업 디자인의 CEOL-N10은 집안 분위기와도 잘 어울리며 선호하는 미적 감각과 조화를 이룹니다.</p></div></div><div class="row zoom posRel"><div class="col-sm-6 noLPad noRPad overHidden"> <img class="zoomImage" src="https://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/CEOLN10/4k_eu.jpg" alt="" />  </div><div class="col-sm-6 col-md-4 col-md-offset-1 posStatic sm-padB0 xs-padT20 xs-padB10"><div class="posVert marL sm-padL10 sm-padR10"><h2 class="h2 em padB10">바로 음악을 감상해 보세요</h2><p class="em">CEOL-N10은 신속하고 직관적으로 설정할 수 있어 몇 분이면 포장을 개봉하여 집안을 멋진 음악으로 채울 수 있습니다. 간단한 지침을 따라 즐겨 사용하는 스트리밍 서비스에 연결하기만 하면 됩니다. CD를 바로 재생할 수도 있습니다. 원하는 대로 사용하세요.</p></div></div></div></div>CEOL N10KR/CEOL N10 사용자 설명서|13654#<dl class="dlList marT40 md-marT20"><dt>Features</dt> <dd style="display: none;" class="row- hide"><div class="col-sm-4"><h5>High quality power output</h5><p> 2 x 65 W</p><h5>CD Compatibility: CD / CD-R/RW / WMA / MP3</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Tuner: FM (RDS) / AM</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Network Audio Streaming</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others *</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>AirPlay 2</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Internet radio</h5><p> tunein</p><h5>HEOS Multiroom and Streaming</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Voice Control - Works with Amazon Alexa</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p></div><div class="col-sm-4 "><h5>Auto Power On by optical input signal</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>TV remote learning</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> (update)</p><h5>Bluetooth / aptX / NFC</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"></p><h5>USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"></p><h5>USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC</h5><p> 5.6 / 192 / 192 / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> / 192</p><h5>Ethernet / WiFi</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>WiFi setup: WPS / WiFi Sharing</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Lossy Formats: MP3 / WMA / AAC</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Lossless formats: FLAC HD / ALAC / WAV / AIFF / DSD</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p></div><div class="col-sm-4 last"><h5>Gapless Playback</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> (FLAC, WAV, DSD)</p><h5>Tone Control: Bass / Treble / Balance</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>MaxxBass / MaxxTreble</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"></p><h5>Auto Volume Adjust / Wide Sound</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"></p><h5>Low Noise OELD display</h5><p> 3 line</p><h5>Clock</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Sleep Timer</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Programmable Timer: Once / Daily</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p></div></dd><dt>Inputs/Outputs</dt> <dd style="" class="row- hide"><div class="col-sm-4"><h5>Analogue In/out</h5><p> 1 / 0</p><h5>Digital Optical In / Out</h5><p> 2 / 0</p></div><div class="col-sm-4 "><h5>Subwoofer PreOut</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Speaker Terminal: push type / Screw Type</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"></p></div><div class="col-sm-4 last"><h5>Headphone Out</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p></div></dd><dt>Specifications</dt> <dd style="" class="row- hide"><div class="col-sm-4"><h5>Power Output (6 ohm, 1kHz)</h5><p> 60 W / 4 ohms</p><h5>Number of channels</h5><p> 2</p><h5>Freq. Response (Analogue In)</h5><p> 20 Hz <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> 20 kHz</p></div><div class="col-sm-4 "><h5>Signal to Noise Ratio (audio)</h5><p> 86dB</p><h5>Total Harmonic Distortion (audio)</h5><p> 0.1(1kHz/5W/ 4 ohms)</p><h5>Frequency Range FM</h5><p> 87.5 <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_unavailable-.png" alt="-"> 108 MHz</p></div><div class="col-sm-4 last"><h5>Signal to Noise Ratio (Mono/Stereo) FM</h5><p> 74/70 dB</p><h5>Total Harmonic Distortion (Mono/Stereo) FM</h5><p> 0.3 / 0.4%</p></div></dd><dt>General</dt> <dd style="" class="row- hide"><div class="col-sm-4"><h5>Available colors: Black / White / Grey</h5><p> <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"> / <img src="http://assets.denon.com/assets/images/icon_available.png" alt="o"></p><h5>Remote Control</h5><p> RC1222</p></div><div class="col-sm-4 "><h5>Power Consumption in W</h5><p> 55</p><h5>Standby Consumption in W</h5><p> 0.4</p></div><div class="col-sm-4 last"><h5>Maximum Dimensions (W x D x H) in mm</h5><p> 280 x 305 x 108</p><h5>Weight in kg</h5><p> 3.4</p></div></dd></dl>False